vendredi, janvier 26, 2018

Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann : Edinburgh University Gaelic Language Plan

Bileag: Dùn Èideann nan Gàidheal
Tha Oilthigh Dhùn Èideann air a’ bhileag seo a leasachadh agus a sgaoileadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus ann an co-obrachadh le Iomairt Dhùn Èideann agus iomadh buidheann eile ann an Dùn Èideann. Tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann na cois, cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

____________________________
Plana an Oilthigh
Gàidhlig
English
____________________________
Plana Gàidhlig - 
Gàidhlig (PDF)
English (PDF)
____________________________