lundi, février 07, 2011

Dooyeweerd: Ais-Bhrathan: Retrocipations

Dealbh le Victor Vasarely (1906-1997)
§6 - COMPLICATIONS IN THE MODAL MEANING-STRUCTURE OF THE LAW-SPHERE IN BOTH THE RETROCIPATORY AND THE ANTICIPATORY DIRECTION.
__________________
§6 - COMPLICATIES IN DE MODALE ZIN-STRUCTUUR VAN DEN WETSKRING NAAR DE RETROCIPEERENDE EN ANTICIPEERENDE RICHTING.
__________________
§6 - CASTACHD ANN AN STRUCTAIR-CÈILLE AN RAOIN-LAGH AN DÀ CHUID TAOBH AIS-BHRATHA IS TAOBH RO-BHRATHA.
__________________
(A)
Retrocipations.
De retrocipaties.
Ais-bhrathan.
1) The structure of the modal meaning becomes extremely complicated because of the fact that a modal retrocipation does not only refer back to the meaning-nucleus of the substratum-sphere in which the analogy finds its ultimate modal point of reference. 
1) Een groote complicatie verkrijgt de modale zin-structuur hierdoor, dat de modale retrocipatie (analogie) niet slechts naar de zin-kern van den geretrocipeerden substraatkring terugwijst
1) Fàsaidh an structair-cèille modalach casta fhèin air sàilleabh nach bi an t-ais-bhrath ag iarraidh air ais a-mhàin do niùclas-cèille an raoin fho-shreathaich far am bi an t-analoid (is e sin, an t-ais-bhrath) a' lorg a phuing-bhratha mhodalaich dheireannaich.
________
2) Indeed it appeals to the modal structure of this substratum-sphere in the complete coherence of its nucleus and its modal retrocipations, at least, in so far as such retrocipations exist in this modus. 
2) doch veeleer naar de zin-modaliteit van dezen kring in het volle verband van haar kern en haar eigen modale retrocipaties, voorzoover althans zulke retrocipaties in deze zin-modus aanwezig zijn.
2) Gu dearbh bidh an t-ais-bhrath ag iarraidh do structair modalach an raoin fho-shreathaich seo ann an làn-leantalachd a niùclas agus a ais-bhrathan modalach fhèin an ceann a chèile, is e sin ma bhios a leithid de ais-bhrathan ri fhaighinn am broinn an raoin ud.
______________
3) For this meaning-nucleus does not exist in itself but must express itself in the internal coherence with the retrocipatory and the anticipatory moments respectively, in order to preserve its character of meaning. 
3) Want de zin-kern bestaat niet op zich zelve, doch moet, gelijk wij zagen, zich uitdrukken in het intern-modale zinverband met de retrocipeerende, resp. met de anticipeerende, momenten, om zelfs binnen het modale kader van den wetskring haar zin-karakter te kunnen handhaven. 
3) Oir chan eil bith aig an niùclas-cèille seo ann fhèin, ach is fheudar dha e-fhèin a chur an cèill ann an leantalachd-a-staigh leis na mòmaidean ais-bhrathail agus ro-bhrathail fa seach, ach an cùm e a charactar de "chiall"
______________
4) In this intra-modal coherence the meaning-nucleus points beyond itself to the temporal inter-modal coherence of all the law-spheres.
4) In het intra-modale zin-verband wijst de zin-kern buiten zich zelve heen naar den tijdelijken inter-modalen zin-samenhang aller wetskringen.
4) Sa leantalachd eadra-mhodalach seo bidh an niùclas-cèille a' tòmhadh taobh thall e-fhèin ri leantalachd tìmeil eadar-modalach nan raon-lagha uile.
___________________
5) Thus it appears that the structure of the retrocipatory meaning-moments shows an increasing degree of complication.
5) Zoo blijkt ook de structuur der retrocipeerende zin-momenten een toenemende verwikkeling te vertoonen.
5) Mar sin tha coltas ann gum bi structair nam mòmaidean-cèille ais-bhrathail a' sìor fhàs nas casta. 
__________________
6) In every modal retrocipation the coherence between the law-spheres finds a further way of expression.
6) In de modale retrocipatie drukt zich opnieuw de zin-samenhang tusschen de wetskringen uit!
6) Anns gach ais-bhrath modalach bidh an leantalachd eadar na raointean-lagha ga nochdadh fhèin ann an dòigh ùr.
__________________
7) It is true that a modal retrocipation in the last instance is founded in the meaning-nucleus of the law-sphere to which it refers back in particular. 
7) Wij kunnen wel zeggen, dat een modale retrocipatie ter laatste instantie is gefundeerd in de zin-kern van den wetskring, waarop zij bijzonderlijk terugwijst.
7) Aig deireadh an là tha e fìor gu bheil gach ais-bhrath modalach stèite ann an niùclas-cèille an raoin-lagha sònraichte ud dha bheil e ag iarraidh air ais.
_________________ 
8) But this does not take anything away from the fact that such a retrocipation cannot be conceived as detached from possible retrocipations of earlier law-spheres.
8) Maar zulks neemt niet weg, dat zulk een retrocipatie evenmin los van de retrocipaties op eventueel vroegere wetskringen is te vatten,
8) Ach aig an aon àm tha e a cheart cho fìor gu bheil a leithid de ais-bhrath daonnan ceangailte ri ais-bhrathan eile a dh'fhaodadh a bhi an làthair ann an raointean-lagha nas tràithe.  
__________________
9) The reason is that the meaning-nucleus in which it is ultimately founded cannot exist apart from its own retrocipatory moments.
9) als haar fundeerende zin-kern los van haar eigen retrocipatiesferen bestaat.
9) Is e as adhbhar dhan a seo nach urrainn dhan niùclas-cèille dheireannach sa bheil e stèite a mhairsinn idir as aonais a mhòmaidean-cèille fhèin.
________________
The totality of the structure of the meaning-modus.
De totaliteits-structuur van de zin-modaliteit.
Tur-structair na modalachd-cèille.
10) This insight is of fundamental importance for the formation of a theoretical concept of the meaning-modi
10) Voor de theoretische begripsvorming van de zin-modaliteiten is dit inzicht van fundamenteele beteekenis.
10) Tha an lèirsinn seo air leth cudromach a thaobh toirt gu ìre coincheapan teòiriceil nam modalachdan-cèille. 
____________________
11) The analysis of the meaning-nucleus, retrocipations and anticipations is the analysis of the modal structure of a totality in which the moments, as meaning-moments, can never be conceived of apart from each other. 
11) De analyse van zin-kern, retrocipaties en anticipaties is de analyse van een modale totaliteits-structuur, waarin de momenten, als zin-momenten, nimmer los van elkander kunnen worden gevat. 
11) Is e th'ann an ainilis an raoin-cèille, ais-bhrathan is ro-bhrathan na lùib, ach ainilis structair-uileachd far nach gabh na mòmaidean, mar mhòmaidean-cèille, a thuigsinn air leth bho càch a chèile.
___________________
12) Every meaning-moment points beyond itself to all the others within the structural totality of the modal meaning, and has meaning only in the structure of the whole. 
12) Ieder zin-moment wijst over zich zelve heen naar alle andere binnen de totaliteits-structuur van den modalen zin en het heeft slechts zin in de structuur van het geheel.
12) Tha gach mòmaid-cèille a' tòmhadh taobh thall i fhèin ris a h-uile mòmaid-cèille eile a tha am broinn làn-structair na cèille modalaich, agus chan eil ciall aig a' mhòmaid ud ach taobh a-staigh na h-uileachd structaireil.
___________________
13) The order of the retrocipatory and anticipatory meaning-moments is determined by the cosmic order of time
13) De orde der retrocipeerende en anticipeerende zin-momentén is door de kosmische wetsorde bepaald.
13) Tha òrdagh nam mòmaidean-cèille ais-bhrathail is ro-bhrathail air a shocrachadh leis an òrdagh-tìm chosmach. 
___________________
14) A modal retrocipation will be more complicated according as the law-sphere in whose meaning-nucleus it is ultimately founded is further away from the law-sphere in whose modal meaning-structure it functions as a retrocipation. 
14) Een modale retrocipatie zal van verwikkelder structuur zijn, naarmate de wetskring, in welks modale zin-kern zij is gefundeerd, in de kosmische tijdsorde verder is verwijderd van den wetskring, in welks modale zin-structuur zij als retrocipatie fungeert.
14) Bidh castachd ais-bhrath mhodalaich an eisimeil air an astar eadar an structair-cèille mhodalaich sa bheil e an sàs mar ais-bhrath, agus raon-lagh an niùclais-cèille sa bheil e bonntaichte
__________________
15) The reason is that such a complicated retrocipation has undergone a successive burdening with meaning, making it much more complicated than a retrocipation which is directly founded in the retrocipated law-sphere [ie in its "home" law-sphere, as it were].
15) Want zulk een verwikkelde retrocipatie heeft een successieve zin-belasting ondergaan, waardoor zij veel gecompliceerder is dan een retrocipatie, welke rechtstreeks in de zin-kern van den geretrocipeerden wetskring gefundeerd is.
15) Is e as còireach ri seo gu bheil a leithid de ais-bhrath casta air aon luchdachadh-cèille as dèidh a chèile fhulang, ga dhèanamh tòrr nas iomfhillte na ais-bhrath eile a tha stèite gu dìreach san raon-lagh ais-bhrathte [is e sin, san raon-bhrath "dachaigh" aige, mar gum biodh].

(Herman Dooyeweerd, New Critique of Theoretical Thought, Vol II/ Part I/ Chapt 2/§6 pp 163-164 [WdW Deel 2 §5 pp 106-107])