mercredi, avril 30, 2014

A Hymn Which is Not to Lenin

LAOIDH NACH EIL DO LENIN (English below)

A Dhia-chailèideasgoip
beò-dhathan dian-loisgeach

uile-ghlòrmhorachd
na chaoir-bhuidealaich

solas dreòsach neo-bhàsmhor
a’ spreadhadh tro phriosm nan dùl

bogha-frois drìlseach na shìneadh
bho bhith-bhuantachd gu bith-bhuantachd

sàr-iomlanachd sheachd-fhillte
sìorraidheachd shruth-shoillseach

rinneadh na h-uile dhathan leat agus às
d’ aonais cha d’rinneadh aon dath a rinneadh

leatsa dathan a’ chosmais

na solais-bhliadhnachan gu lèir mar
phlathadh-seòid d’ fhàinne-lùdaig

leatsa dathan na talmhainn

Niagara a’ tàirneachadh san oidhche
is tuil-sholais oirre

driùchd drìlseach sa mhadainn
air chrith air lìon damhan-allaidh

leatsa dathan an dannsa
fir-chlis is stròb-sholais

leatsa dathan a’ ghaoil
coinfèati air sìoda geal

leatsa dathan a’ ghàire
cleasan-teine is sùilean-cloinne

leatsa speictream na beatha
leatsa a-mhàin

‘s leinne an dubh-aigeann
ma dhùnas Tu do rosgan 
_____________________

A HYMN WHICH IS NOT TO LENIN

kaleidoscope-God
conflagration of living colours

all-gloriousness 
ablaze

incandescent immortal light
exploding through the elemental prism

effulgent rainbow spanning
from everlasting to everlasting

sevenfold absolute perfection
fluorescent infinitude

all colours were made by you
and without you was no colour made that was made

yours the colours of the cosmos

the sum-total of all light-years but
a jewel-gleam of your pinkie-ring

yours the colours of the earth

floodlit Niagara
thundering in the night

iridescent morning dewdrop
trembling on a web

yours the colours of dance
aurora borealis and strobe

yours the colours of  love
confetti on white silk

yours the colours of laughter
high fireworks and children’s eyes

yours the spectrum of life
yours alone

and ours the abyss
should Your eyelids close 
_________________